• Accessoires snel thuisbezorgd
  • Bestel eenvoudig en veilig
  • Gratis uitpakservice bij alle meubels
  • Achteraf betalen: probeer eerst, betaal later

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

VAN HOMESTORE BERGEN GEVESTIGD TE BERGEN(NH)

5 maart 2015

Artikel 1 Definities

1.Homestore Bergen: onder Homestore Bergen wordt in deze voorwaarden verstaan Eric Vlaanderen Home B.V., gevestigd te (1861JX) Bergen aan de Plein 11  en in de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 62060813. Het BTW-nummer van Homestore Bergen is: NL854624090B01. Verdere contactgegevens zijn te vinden onderaan deze algemene voorwaarden.

2.Koper: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf welke middels de webshop van Homestore Bergen op www.homestorebergen.nl met Homestore Bergen een overeenkomst sluit.

Artikel 2  Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Homestore Bergen te sluiten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Homestore Bergen gedane aanbiedingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt door Homestore Bergen uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.

2.Homestore Bergen heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Homestore Bergen zal Koper in geval van een materiële wijziging tenminste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Koper binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar tegen de algemene voorwaarden maakt, wordt Koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

3.Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Homestore Bergen binden Homestore Bergen slechts indien zij door Homestore Bergen worden bevestigd.

Artikel 3  Aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen van Homestore Bergen, zowel mondeling als schriftelijk – waaronder ook digitale aanbiedingen worden verstaan – zijn vrijblijvend en geldig gedurende de bij het aanbod gegeven termijn. Bij gebreke van een dergelijke termijn is het aanbod van Homestore Bergen geldig zo lang de voorraad strekt.

2.De inhoud van de aanbiedingen en andere van Homestore Bergen afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken en diensten. Homestore Bergen kan echter niet garanderen dat alle door Homestore Bergen op welke wijze dan ook verstrekte informatie juist en volledig is. Alle prijzen, beschikbaarheid en overige door Homestore Bergen verstrekte informatie zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.Bij handgemaakte producten in de Rivièra Maison collectie kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde of tentoongestelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

Artikel 4  Totstandkoming van overeenkomsten

1.Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat Koper het door Homestore Bergen gedane aanbod aanvaardt en Koper voldoet aan de door Homestore Bergen gestelde voorwaarden.

2.Indien Koper via elektronische weg het aanbod van  aanvaardt, bijvoorbeeld via Homestore Bergen het bestelproces op de website van Homestore Bergen, bevestigt Homestore Bergen onverwijld langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding van het aanbod niet langs elektronische weg door Homestore Bergen aan Koper is bevestigd, heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding van het aanbod, uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding van het aanbod, houdt de verwerping van het aanbod van Koper in, tenzij  Homestore Bergen binnen deze termijn al aan Koper meldt dat geen overeen­komst tot stand komt.

Artikel 5  Gegevens verstrekt door Koper

1.Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Homestore Bergen  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede afwikkeling van de bestelling of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en volledig aan Homestore Bergen worden verstrekt. Koper staat in voor de juistheid van de gegevens. Koper vrijwaart Homestore Bergen voor elke aanspraak van derden met betrekking tot de door Koper verstrekte gegevens.

Artikel 6 Uitvoering en levering

  1. Homestore Bergen zal, indien niet anders is overeengekomen, de bestelde zaken binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na datum totstandkoming overeenkomst aan Koper leveren. Zodra de te leveren zaken op het door Koper opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico betreffende de zaken op Koper over.

2.Indien de bestelde zaken meubels betreffen geldt dat vooraf door (of namens) Homestore Bergen contact wordt opgenomen met Koper teneinde een afleverdatum en tijdstip van de bestelde zaken af te spreken.

3.Bij de levering van meubels geldt voorts nog het volgende. Voorwaarde voor levering van meubels in appartementen is dat – indien het appartement zich niet op de begane grond bevindt – er een lift in het appartement aanwezig dient te zijn die de meubels kan transporteren. Koper staat er tevens bij de koop van meubels voor in dat de meubels (althans het gekochte meubelstuk) de gewenste locatie zonder obstakels en extra inspanningen kunnen bereiken. Wanneer het meubelstuk onverhoopt niet past, er geen lift aanwezig is, dan wel er extra inspanningen noodzakelijk zijn neemt Homestore Bergen het meubelstuk retour. De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van Koper.

4.Koper draagt er zorg voor dat bij de aflevering van meubels, althans een meubelstuk, de oprit voldoende is vrijgemaakt, er sprake is van voldoende doorgang in de looppaden of trappenhuizen en dat obstakels van de grond, de muur of het plafond zijn verwijderd.

5.Indien de afgesproken levertijd dreigt te worden overschreden, wordt Koper hiervan onmiddellijk door Homestore Bergen op de hoogte gesteld.

6.Meubels die u heeft besteld in de Webstore of in de winkel van Homestore Bergen, kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Wij gaan ervan uit dat u zich voor uw aankoop goed heeft laten informeren over het meubel, het materiaal en de afmetingen. Tevens zijn het exclusieve, handgemaakte producten en vallen hiermee onder de uitzondering (op het herroepingsrecht) van artikel 6:230p aanhef en sub f onder 1 van het Burgerlijk Wet-boek.

Artikel 7 Prijzen & bijkomende kosten

1.Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

2.Indien er sprake is van bijkomende kosten – zoals, maar niet beperkt tot, verzendkosten, plaatsingskosten en kosten van rembours – worden deze door Homestore Bergen, voor zover mogelijk, vooraf aan Koper medegedeeld.

3.Homestore Bergen is gerechtigd de overeengekomen prijzen vóór de tot­standkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4, alsmede vanaf drie maanden daarna (voor ­zover de nakoming van de overeen­komst nog niet is vol­tooid) te wijzigen. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Homestore Bergen  te allen tijde bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen. Koper heeft in voornoemde gevallen het recht de overeenkomst (voor zover de nakoming van de overeenkomst nog niet is voltooid) te ontbinden.

4.Alle teksten en prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en typefouten.

Artikel 8  Betaling

1.Koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen op de tussen hem en Homestore Bergen overeengekomen wijze. Indien de overeenkomst middels het bestelproces op de website tot stand komt, kan Koper aan zijn betalingsverplichting voldoen middels één van de in het bestelproces op de website van Homestore Bergen opgenomen wijzen. Sommige betaalwijzen vereisen betaling vooraf terwijl andere betaalwijzen betaling achteraf vereisen. Koper dient in ieder geval, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na datum totstandkoming overeenkomst aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

2.Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente ver­schuldigd, per maand of gedeelte daarvan.

3.De buitengerechtelijke incassokosten, verbon­den aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor re­kening van Koper. Deze worden berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Koper is de buitengerechtelijke incassokosten pas verschuldigd indien Koper na het intreden van het verzuim op een termijn van 14 dagen door Homestore Bergen tot betaling is aangemaand.

Artikel 9  Herroepingsrecht

1.Koper heeft het recht de met Homestore Bergen gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken.

2.De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop Koper – of een door de Koper aangewezen derde – de bestelde zaken heeft ontvangen.

3.Koper oefent het hiervoor beschreven herroepingsrecht uit door binnen de termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier, dat te vinden is op de website van Homestore Bergen [www Homestore Bergen.nl], aan Homestore Bergen op te sturen of Homestore Bergen  binnen de genoemde termijn een andere tot ontbinding strekkende verklaring te doen. Indien Koper op elektronische wijze de verklaring tot ontbinding uitbrengt, dan wordt de ontvangst van deze verklaring onverwijld bevestigd.

4.Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

4.Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 3 genoemde verklaring, dient Koper de bestelde zaak/de zaken aan Homestore Bergen te retourneren. Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak/de zaken.

5. Bij aflevering van de bestelling dient u te onderzoeken of de bestelling aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is of indien u de artikelen om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bent u gerechtigd om de bestelling binnen 14 werkdagen te retourneren. Dit moet wel schriftelijk binnen die 14 dagen aan de verkoper gemeld zijn. U ontvangt dan een tegoedbon ter  waarde van het bestede bedrag. De bestelling dient in dat geval altijd ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel of de bijbehorende verpakking gebruikt, beschadigd of incompleet is, zal Homestore Bergen niet overgaan tot het uitkeren van een tegoedbon ter waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde in de vorm van een tegoedbon, tenzij de beschadiging van het artikel toe te rekenen valt aan Homestore Bergen. De verzendkosten zijn in dit geval altijd voor de kopers kant. Bij het retour zenden, stuurt u vooraf een e-mail naar info@homestorebergen.nl met vermelding van ordernummer en de reden van retourzending.  Wij zullen zo snel mogelijk na het ontvangen van het product een tegoedbon toezenden welke u weer bij ons kunt besteden. De kosten van het retour zenden zijn alleen voor rekening van Homestore Bergen indien de bestelling een aantoonbaar gebrek vertoont.(dit geldt niet voor bestelde meubels)

SALE accessoires kunnen niet meer geruild of terug gebracht worden!

6.Koper is aansprakelijk voor waardeverminderingen van de bestelde zaak/de zaken die het gevolg zijn van het onzorgvuldig omgaan met de bestelde zaak/de zaken en de verpakking in de periode voorafgaand aan het uitoefenen van het herroepingrecht.

7.Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn volgens de specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper, of zaken die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

8.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Als u een bestelling wilt retourneren zijn de kosten voor het terugsturen voor uw eigen rekening. U kan natuurlijk altijd uw bestelling kosteloos in de winkel retourneren.

Mocht het ontvangen artikel beschadigd of kapot zijn, dan zullen wij de kosten voor het terugsturen vergoeden. 

9. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Vul in: Naam bedrijf, straat & nr., postcode & plaats, e-mailadres, telefoonnr.) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

1.Herroepingsrecht (nieuw)
U heeft het recht om binnen een termijn van14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (XY BV, XY-straat 2, 1234AB XY-stad, xy@xy.nl, Telefoon: + 31 123456789) via een
ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van
uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping,
maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om
uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft
gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge
van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de
hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag
waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg
is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Dit geldt niet voor SALE accessoires, deze kunnen niet meer geruild of terug gebracht worden.

Artikel 10  Overmacht

1.Indien de toeleverancier(s) van Homestore Bergen, door welke oorzaak ook, in gebreke blijven met leveren, dan wel niet tijdig of niet deugdelijk leveren, geldt dit ten aanzien van Koper voor Homestore Bergen als overmacht vanaf de uiterste leverdatum. Als overmacht heeft eveneens te gelden: ijsgang, extreme weersomstandigheden, terroristische aanslagen, overstroming,  juridische ristricties, staking, overheidsmaatrege­len, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machi­nes, storing in de levering van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht. De verplichtingen van Koper worden, wanneer Homestore Bergen zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden beroept, tevens opgeschort.

2.Indien de overmachtsituatie één maand of langer heeft geduurd, heeft Koper het recht de overeenkomst met Homestore Bergen voor het gedeelte dat nog niet door Homestore Bergen is nagekomen te ontbinden.

Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud

1.Homestore Bergen behoudt zich het eigendom van de aan Koper geleverde zaken voor. Het eigendom van de goederen gaat pas op Koper over op het moment dat Koper alle aan Homestore Bergen verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.

Artikel 12  Garantie

1.Koper wordt aangeraden de geleverde zaken direct na ontvangst te inspecteren.

2.In geval van gebreken aan de afgeleverde zaken dient de Koper zich binnen twee maanden na ontdekking van het defect bij voorkeur schriftelijk tot Homestore Bergen  te wenden. Met inachtneming van de regels over de wettelijke garantie in het Burgerlijk Wetboek (7:17 Burgerlijk Wetboek e.v.) zal Homestore Bergen tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaken overgaan.

3.Zaken die geleverd zijn via de Sale zullen niet door Homestore Bergen  hersteld of vervangen worden indien deze zaken een gebrek of een defect vertonen.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheidsbepaling van dit artikel geldt alleen voor Koper indien Koper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.De totale aansprakelijkheid van Homestore Bergen wegens verwijtbare niet nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

3.Het in lid 2 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

4.Enig recht op schadevergoeding is uitgesloten indien Koper de schade niet zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 30 dagen) na het ontstaan van de schade bij Homestore Bergen heeft gemeld.

Artikel 14 Verdere gevolgen van te kort schieten van Koper

1.Onverminderd het in artikel 8 bepaalde kan Homestore Bergen  in geval van verzuim van Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Homestore Bergen op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst, alsmede indien Koper in staat van faillissement wordt verklaard, jegens Koper de schuldsanering wordt uitgesproken, er algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd of indien Koper overlijdt.

2.In de hiervoor genoemde gevallen heeft Homestore Bergen  voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling buitengerechtelijk te beëindigen of op te schorten.

Artikel 15 Persoonsgegevens

  1. Homestore Bergen zal persoonsgegevens van Koper zorgvuldig – overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens – verwerken. De overdracht van gevoelige betaalgegevens (bank- en/of creditcardgegevens) vindt versleuteld plaats.

Artikel 16  Toepasselijk recht

1.Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Bevoegde rechter

1.Alle geschillen tussen Homestore Bergen en Koper, terzake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voor­gelegd aan de rechter te Alkmaar.

Artikel 18 Klachtenprocedure

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden kan Koper bij klachten over de dienstverlening van Homestore Bergen  hierover contact opnemen met Homestore Bergen op de onderstaande contactgegevens. Dit dient binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht te gebeuren.

  1. Homestore Bergen zal uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de klacht hierover contact opnemen met Koper en een eventuele oplossing onderzoeken.

Contactgegevens

Homestore Bergen
Plein 17
1861 JX Bergen NH
NEDERLAND

E-mail: info@homestorebergen.nl
Telefoonnummer: 072-582 53 47
Bijwerken van …
  • Geen producten in de winkelwagen.